Projekt realizowany był w okresie lipiec 2009 r. – marzec 2010 r. ,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w kwocie 178 950 PLN. 

Projekt propagujący ideę spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu tworzenia miejsc pracy, skierowany był do osób zarejestrowanych w urzędach pracy w Piasecznie i w Warszawie.  

Działaniami Projektu zostało objętych 79 BO (32 kobiety i 47 mężczyzn).  

Zrealizowano 794 godzin szkoleń grupowych i konsultacji, w tym: 

 - grupowe warsztaty integracyjno-motywacyjne,  

-  treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych,  

-  ABC ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

-  podstawy obsługi komputera i zasady promocji z wykorzystaniem Internetu 

-  szkolenia przygotowujące do założenia spółdzielni socjalnej  

-  indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,  

-  pomoc i wsparcie opiekuna IPD.  

Na zakończenie Projektu odbyła się  konferencja podsumowująca realizację projektu, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Piasecznie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przedstawiciele Urzędu Pracy, Uczestnicy Projektu, Zespół realizatorów, mieszkańcy Piaseczna. 

11 Uczestników było gotowych do powołania spółdzielni socjalnych, jednakże ostatecznie nie zdecydowali się na rejestrację podczas trwania Projektu ze względu na dłuższy od spodziewanego okres oczekiwania na termin możliwości wystąpienia do UP o dotacje.             Po zakończeniu Projektu  Fundacja  (pro bono) wspierała i doradzała osobom zamierzającym założyć spółdzielnie socjalne w opracowaniu statutów, w przygotowaniu biznesplanów. Jesienią 2010 roku  pięciu Absolwentów Projektu założyło spółdzielnię socjalną w Piasecznie, która po otrzymaniu dotacji z UP rozpoczęła realizację usług porządkowych. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet VII 

– Promocja integracji społecznej 

Działanie7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

Kreator stron internetowych - strona bez programowania