Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej 

Działanie7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

Projekt realizowany był w okresie od  października 2010 r. do lipca 2011 r. , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS  w  kwocie 243 248 PLN.  

Była to druga edycja projektu „Spółdzielnie socjalne na Start”, zmodyfikowana oraz poszerzona o wsparcie w formie działań doradczych i szkoleniowych  wspierających osoby przystępujące do zakładania spółdzielni socjalnych 

 

Celem ogólnym projektu była aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w obszarze społecznym oraz zainspirowanie ich w kierunku uzyskania dostępu do rynku pracy poprzez powołanie spółdzielni socjalnej. Cel ogólny realizowany był przez realizację celów  szczegółowych: 

1.pomoc w odbudowie poczucia własnej wartości i przydatności uczestników projektu; 

2.wpłynięcie na zmianę postaw i stosunku do własnego rozwoju; 

3.dostarczenie kluczowych umiejętności pracowniczych i praktycznych w wyniku intensywnych szkoleń, które w sposób pragmatyczny i innowacyjny odnosiły  się do uzyskania umiejętności niezbędnych do powołania spółdzielni socjalnej; 

4.poznanie przez Uczestników wartości i korzyści płynących z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. 

 

Projekt był realizowany w dwóch etapach. 

 

Etap 1. Faza szkoleniowa  

Uczestniczyło 79 BO z terenu powiatu piaseczyńskiego, m.st. Warszawy oraz z sąsiednich gmin woj. mazowieckiego. Zrealizowane zostało 923 godzin doradztwa i szkoleń, w tym 432 godzin  szkoleń i warsztatów  grupowych oraz 281 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem, doradcą  zawodowym i opiekunem IPD.  Odbyło się  6 wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych w Kielcach 

Każda osoba w przeciągu 1,5 miesiąca modułu uczestniczyła  w zajęciach, podzielonych na dwa bloki tematyczne. 

Blok I „Poznaj siebie, poznaj nas”: 

Spotkania indywidualne - badanie preferencji społecznych i zawodowych, identyfikacja potrzeb i problemów oraz warsztaty grupowe integracyjno-motywacyjne, treningi asertywności                   i interpersonalne, radzenia sobie ze stresem, umiejętności społecznych i komunikacyjnych, warsztaty dot. eliminowania stereotypów związanych z płcią, pozytywnego myślenia i skutecznego przyswajania wiedzy, umiejętności odkrywania informacji i ustalenia celów.  

Blok II -„Spółdzielnia socjalna jako alternatywna forma zatrudnienia:  

1. Warsztaty grupowe  w formie wykładów, ćwiczeń symulacyjnych, działań praktycznych: 

- ABC przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 

- symulacyjne powołanie spółdzielni socjalnej 

- symulacja funkcjonowania spółdzielni socjalnej 

2.Konsultacje indywidualne, realizacja elementów IPD wytyczających cele zawodowe i społeczne w zakresie uruchamiania spółdzielni socjalnej i pracy w niej - wsparcie i pomoc oraz bieżące monitorowanie lokalnego rynku pod kątem zapotrzebowania na konkretne usługi oraz poszukiwanie nisz i obszarów, które są mało interesujące dla dużego biznesu. 

3. Wizyty studyjne; w Kielcach w Spółdzielni Socjalna "Ares" specjalizującej się w pracach remontowo-budowlanych i melioracyjnych oraz w Spółdzielni Socjalnej "Smakosz", która prowadzi jadłodajnię 

 

Etap II  „Punkt doradztwa dla Pani i Pana - przyszłego Spółdzielcy” 

Z działań drugiego etapu skorzystało 27 BO uczestników etapu I oraz 15 osób „z zewnątrz” zainteresowanych wzmocnieniem wiedzy o spółdzielniach oraz uzyskaniem pomocy w zakładaniu spółdzielni socjalnej. Zrealizowano 210 godzin doradztwa i warsztatów: 

1. spotkania z prawnikiem, trenerem spółdzielczości socjalnej/księgowym  

2. warsztaty grupowe nt. opracowania planu marketingu i promocji oraz dostępnych dotacji, grantów, kredytów, 

Udostępniony był lokal do spotkań dla grup tworzących spółdzielnie socjalne - zawiązały się dwie grupy inicjatywne 

Odbyły się trzy wizyty studyjne: dwie w Kielcach w Spółdzielni Socjalna "Ares" i Spółdzielni Socjalnej „Smakosz” oraz w Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej „Koziołek”, która oferuje usługi budowlane, porządkowe, opiekuńcze, rachunkowe, prowadzi Klub Integracji Społecznej oraz realizuje projekt promocji ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.
Zorganizowany został "Dzień otwarty" dla społeczności lokalnej – zaprezentowano zamierzenia gospodarcze planowanych spółdzielni.
Po zakończeniu Projektu, z inicjatywy 4 Absolwentek i Absolwentów Projektu, zostały założone dwie spółdzielnie socjalne w Warszawie: Spółdzielnia Socjalna „Rodzina” oraz Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”.


Konferencja podsumowująca realizację Projektu  


Konferencja odbyła się w Warszawie ze względu na niskie uczestnictwo w Projekcie osób z Piaseczna (12 BO). Uczestnikami spotkania było 27 osób, w tym: Dyrektor Urzędu Pracy w  W-wie, przedstawiciele  Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi", Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacji „Domus Italia”, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, lokalnej społeczności oraz Uczestnicy Projektu i zespół realizatorów. Konferencja pod hasłem „Jaki start dla spółdzielni socjalnych w Warszawie?” miała charakter debaty. Po informacji o zakładanych i osiągniętych rezultatach projektu obecni przedstawiali swoje poglądy i opinie nt. szans na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych jako równouprawnionego partnera na rynku pracy, problemów i trudności na jakie napotykają, możliwości wsparcia ze strony samorządu, głównie w sprawie pozyskania odpowiednich i niedrogich lokali oraz zlecania usług i pomocy w pierwszym okresie prowadzenia przez spółdzielnie socjalne działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej. 

 

Wnioski 


Główną barierą w powoływaniu spółdzielni socjalnych w Warszawie okazały się ogromne trudności w znalezieniu odpowiednich lokali dla prowadzenia działalności. Lokale poza przetargiem z zasobów ZGN-ów czy AMW są najczęściej piwnicami w tragicznym stanie technicznym, wymagające gigantycznych nakładów finansowych, zaś wystawiane na przetarg są nieosiągalne dla spółdzielców socjalnych ze wzgl. na wysoki ich koszt i wysokie vadium. Tak więc osoby odpowiednio przez nas przygotowane i zmotywowane nie mając perspektyw na znalezienie lokalu w realnej cenie i tym samym rozpoczęcie działalności gospodarczej nie rejestrują planowanych spółdzielni socjalnych nie chcąc utracić ubezpieczenia z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. 

Kreator stron internetowych - strona bez programowania