STATUT FUNDACJI POMOCY BEZROBOTNYM I BEZDOMNYM
„DOMUS ET LABOR”
(tekst jednolity)

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor” zwana w treści statutu Fundacją,
ustanowiona przez:
Janusza Mariana Bołożuka, Marka Kowalskiego, Jana Mariana Kurzępę, Jerzego Stanisława Madeja, Lecha Marczyńskiego, Andrzeja Wojciecha Ożarka, Leszka Mieczysława Piasecznego, Irenę Pruśniewską, Piotra Rowińskiego i Mirosława Smolarz-Tymoszuka aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 lutego 1991 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie-Oddział w Piasecznie-Rep.A Nr 872/91 oraz aktem notarialnymsporządzonym w tymże Biurze w dniu 30 września 1991 roku-Rep.A Nr6153/91 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i niniejszego statutu.

§2
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno k/Warszawy.

§4
Fundacja posiada osobowość prawną.

§5
Główne cele Fundacji wiążą się z zakresem działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§6
Celem Fundacji jest zapobieganie bezrobociu, ograniczanie jego rozmiarów i zwalczanie skutków, podejmowanie przedsięwzięć pomocnych w działaniach zmierzających do uzyskania własnego mieszkania, a także opieka nad bezrobotnymi i bezdomnymi oraz członkami ich rodzin. Powyższe cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
-umożliwianie bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy podnoszenia oraz zdobywania nowych kwalifikacji;
-pomoc w podjęciu zatrudnienia lub działalności gospodarczej ;
-tworzenie nowych miejsc pracy ;
-organizowanie wykonywania przez bezrobotnych czynności pozaprodukcyjnych (np. sprzątanie, remonty itp) ;
-pomoc rzeczową i finansową bezdomnym i bezrobotnym oraz ich rodzinom ;
-pomoc w działaniach zmierzających do uzyskania własnego mieszkania ;
oraz w innych formach umożliwiających skuteczną pomoc bezrobotnym i bezdomnym.

§7
1.Statutową działalność określoną w §6 Fundacja realizuje jako działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli działalność społecznie użyteczną na rzecz bezdomnych i bezrobotnych w sferze zadań publicznych wymienionych w Art.4 tej ustawy w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym powyżej.

2.Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej i pożytku publicznego zgodnie z nomenklaturą Polskiej Kwalifikacji
Działalności, może być:
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A),
pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B),
pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D),
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33.Z),

3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego może być:
wykonywanie zadań należących do sfery zadań publicznych jak również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby określone w §6, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego a w szczególności:
działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli (PKD 36.14.B), produkcja krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11.Z), sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 52.50.Z),
naprawa artykułów użytku osobistego i domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.74.Z.),
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z),
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.D),
wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A),
usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C),
pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),

4. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podjęcie przez Fundację działalności wymienionej w pkt.2 i 3 będzie wymagało zezwolenia lub koncesji, Zarząd Fundacji zobowiązany jest do ich uzyskania przed podjęciem
takiej działalności.

5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji należących do sfery zadań pożytku publicznego celów statutowych Fundacji.

§8
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z organami administracji państwowej i samorządowej,
związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, zawodowymi, innymi fundacjami, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą.

2. Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami statutowymi.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§9
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwotę 500 000 zł (pięćset tysięcy zł) [50 (pięćdziesiąt) PLN].
2. Fundusz założycielski nie może ulec uszczupleniu. Stanowi on w całości fundusz gwarancyjny Fundacji. Kwoty należne z tytułu odsetek od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności statutowej.

§10
Środkami na realizację celów statutowych Fundacji są w szczególności:
świadczenia Fundatorów, granty, dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i
prawnych-krajowych i zagranicznych, wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego, odsetki bankowe,inne wpływy.

§11
Zabrania się:
1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów,
członków jej organów, jej pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2)przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej organów, jej pracowników lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej organów, jej pracowników i wolontariuszy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicząfundatorzy, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub wolontariusze oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd

§13
1.Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z pięciu członków.
3.Rada Fundacji wybiera i odwołuje jej przewodniczącego.
4.Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
5.Członkowstwo Rady wygasa wskutek śmierci lub zrzeczenia się a także w przypadku zaistnienia okoliczności o
których mowa w ust.7
6.Uzupełnianie składu Rady Fundacji następuje w drodze kooptacji, na podstawie uchwały o powołaniu nowego członka Rady, podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady.
7.Członkowie Rady Fundacji nie mogą: być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§14
1.Do zakresu działania Rady
Fundacji należy w szczególności:
a) inicjowanie kierunków działalności o których mowa w §6,
b) wyrażanie opinii o zamierzonych działaniach Zarządu, mających na celu realizację kierunków działalności, ocena działalności Zarządu,
c) dokonywanie zmian statutu,
d) wyrażanie corocznej oceny działalności Zarządu,
e)przyznawanie tytułów honorowych.
2.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej.
3.Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku.
4.Czynności prawnych w imieniu Rady Fundacji dokonują dwaj upoważnieni przez Radę członkowie.

§15
1. Zarząd Fundacji składa się z
Prezesa i trzech członków.
Prezesa i członków Zarządu
powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowe, gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes i jeden z członków upoważnionych przez Zarząd Fundacji lub dwu członków Zarządu
–jeden upoważniony przez Zarząd , a drugi przez Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji przedstawia w terminie do 31 marca, coroczne sprawozdania ze swej działalności za
rok ubiegły Radzie Fundacji.

§16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności :
uchwalanie programów
działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji oraz
podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
przyjmowanie darowizn,
spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
nabywanie, zbywanie, obciążanie składników majątkowych ,
przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
przedstawianie Radzie Fundacji propozycji w zakresie zmiany statutu Fundacji,
przedstawianie do wiadomości Fundatorów programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,
przedstawianie, na żądanie, sprawozdań z działalności Fundacji.

§17
1.Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody, stypendia, zasiłki i zapomogi.
2.Kandydatów do nagród, stypendiów, zasiłków i zapomóg zgłaszają członkowie Zarządu Fundacji oraz inne zainteresowane organizacje i osoby .

§18
Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów, decyduje głos Prezesa .

Rozdział V
Tytuły honorowe

§19
1.Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe znacznej wartości , może być przyznany tytuł honorowy „Donator”.
2.Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony dla Fundacji”.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§20
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§21
Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§22
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub z
powodu wyczerpania środków finansowych, podejmują Fundatorzy.
2. O likwidacji Fundacji, Fundatorzy zawiadamiają ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele wskazane przez Fundatorów.

Rozdział
VIII
Postanowienia końcowe

§23
Rada i Zarząd Fundacji uchwalają regulaminy działania .

§24
1.Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony .
2.Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Fundacji.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania