Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Projekt realizowany był w okresie luty 2011 r. - sierpień 2012 r. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 832 610 PLN. 

 

Celem ogólnym projektu było zainspirowanie osób bezrobotnych do zaistnienia na rynku pracy poprzez powołanie spółdzielni socjalnej - autonomicznego zrzeszenia osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo, którego działalność opiera się na osobistej pracy członków.  

Cele szczegółowe projektu zakładały: 

-  wzbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród Uczestniczek/Uczestników projektu i uzyskanie przez nich wiedzy na temat spółdzielczości socjalnej 

-  powołanie przez Uczestniczek/Uczestników minimum 3 spółdzielni socjalnych na terenie województwa mazowieckiego 

- opracowanie biznes planów i aplikowanie o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, przewidziane były środki finansowe na wsparcie dla 21 Uczestniczek/Uczestników. 

 

Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkałe w Powiecie Piaseczyńskim i w Warszawie, które w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej. 

W wyniku procesu rekrutacyjnego z 36 zgłoszonych kandydatów do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 28 uczestników (18K, 10M), z czego 25 uczestników były to osoby, które tworzyły pięć 5-cio osobowych grup mających pomysł na działalność i wolę wspólnej pracy. 

Projekt był realizowany w dwóch etapach.  

W ramach I etapu, podczas serii szkoleń i konsultacji (ogółem zrealizowano 316 godz. szkoleń i doradztwa) Uczestniczki i Uczestnicy przygotowali statuty i dokumenty rejestrowe czterech spółdzielni socjalnych oraz opracowali biznes plany do przedstawienia Komisji Oceny Wniosków. Niestety jedna 5-cio osobowa grupa „rozpadła się” w trakcie szkoleń, była to grupa osób zamieszkałych w pow. piaseczyńskim, nie powiodło się także stworzenie nowej grupy z pozostałych uczestników lub dołączenie ich do powołanych spółdzielni.  

W wyniku pracy KOW cztery grupowe biznes plany uzyskały akceptację i 18 Uczestniczek/Uczestników zostało zakwalifikowanych do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości w formie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej (w wys. 20 tys. zł/osoba) oraz w formie Podstawowego Wsparcia Pomostowego (w wys. 1200 zł/mies. przez okres 6-ciu miesięcy). Dwie osoby, spośród dwudziestu założycieli czterech spółdzielni socjalnych, nie zostały zakwalifikowane do uzyskania środków na rozwój przedsiębiorczości. 

W ramach II etapu przeprowadzone zostały szkolenia grupowe w zakresie księgowości i umiejętności pracy z komputerem (łącznie 140 godz.) oraz indywidualne konsultacje  

i doradztwo nt. prowadzenia spółdzielni socjalnej, zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, promocji usług, umiejętności współpracy w grupie (łącznie 322 godz.) . Odbyło się pięć edycji seminariów promujących działalność powstałych spółdzielni, uczestników czterech edycji gościły spółdzielnie w swoich siedzibach. Prowadzona była kontrola i monitoring prawidłowej realizacji przez Spółdzielców warunków umów na otrzymane środki na rozwój przedsiębiorczości.  

Za zgodą IW niewykorzystane środki na rozwój przedsiębiorczości zostały przekierowane, decyzją Komisji Oceny Wniosków, na rzecz Przedłużonego Wsparcia Pomostowego dla 14 Uczestniczek/Uczestników, członków trzech spółdzielni ponoszących koszty wynajmu lokali, w wys. 500 – 1200 zł /mies. osoba przez okres kolejnych 6-ciu miesięcy oraz w części zostały przeznaczone na dodatkowe wsparcie doradcze.  

Środki z Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej wykorzystane zostały na zakup wysokiej klasy sprzętów do realizacji usług wykazanych w biznesplanach zatwierdzonych przez KOW, dwie Spółdzielnie wykorzystały też środki na remont i adaptację lokali wynajętych od miasta. Wsparcie Pomostowe posłużyło do opłacania ZUS i materiałów promocyjnych, trzy Spółdzielnie opłacały koszty lokali, w tym dwie Spółdzielnie bardzo wysokie. 

Na zakończenie realizacji Projektu została zorganizowana Konferencja podsumowująca działania projektu, która odbyła się w klubokawiarni „Bibeloty Cafe”, notabene założonej przez indywidualnego przedsiębiorcę dzięki środkom z Działania 6.2. Podczas Konferencji, po omówieniu realizacji Projektu, przeprowadzona została debata dotycząca trudności, na jakie napotykają Spółdzielcy w pierwszym okresie działalności gospodarczej, szczególnie problemów z wysokimi kosztami i jakością lokali wynajmowanych od miasta oraz na temat szans spółdzielni socjalnych w działaniach przedsiębiorczych wobec pogarszającej się aktualnie sytuacji gospodarczej. W trakcie Konferencji powstał pomysł powołania przez warszawskie spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu m.st. Warszawy.

Spółdzielnie socjalne powstałe w ramach realizacji Projektu: 

 

Pedagogiczna Spółdzielnia Socjalna "Baby-Boom" 

01-199 Warszawa, ul. Leszno 32                                               

www.salazabaw.blogspot.com    email:pssbabyboom@gmail.com 

Spółdzielnia socjalna założona przez pięć Uczestniczek Projektu. Otrzymana jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości pozwoliła na wykonanie gruntownego remontu i adaptacji lokalu wynajętego od gminy oraz zakupu „małpiego gaju”, urządzeń i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności usługowej. 

Spółdzielnia prowadzi salę zabaw, kawiarenkę, organizowane są zajęcia rozwojowe i artystyczne oraz okazjonalne imprezy dla dzieci. Spółdzielnia podpisała umowę z OPS Wola na otrzymanie dofinansowania na prowadzenie klubiku dla dzieci, które nie zostały objęte opieką przedszkolną. 

Spółdzielnia Socjalna "Prainka"                                                                                

adres korespondencyjny 01-130 Warszawa ul. Baonu Zośka 7, 

adres działalności ul. Grochowska 106    e-mail: spoldzielnia.prainka@gmail.com 

Założona przez pięć Uczestniczek Projektu, poprzednio osób długotrwale bezrobotnych. Otrzymana jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości pozwoliła na wykonanie gruntownego remontu i adaptację lokalu wynajętego od gminy, zakup pralnic oraz urządzeń i sprzętów do małej gastronomii. 

Niestety, stan lokalu wynajętego od miasta wymagał mnóstwa formalności oraz długiego okresu czasu przy realizacji remontu. Ostatecznie remont jest już zakończony, zamontowano pralnice i sprzęty gastronomiczne, nadal przedłużają się końcowe formalności dotyczące lokalu. Niemniej są już realizowane usługi punktu pralniczego w zakresie poprawek krawieckich i prasowania oraz testujące usługi pralnicze. Spółdzielnia rozpoczęła też realizację usług porządkowych u indywidualnych klientów.  

Spółdzielnia Socjalna Artystów "UAD"                                                                    adres korespondencyjny 03-751 Warszawa, ul. Radzymińska 53,                                      adres działalności ul. Chmielna 20/100   

www.ssauad.com   e-mail: ssauad@gmail.com     

Założona przez dwie Uczestniczki i trzech Uczestników Projektu. Na etapie otrzymywania dotacji niestety jedna z Uczestniczek, z powodu nagłego zagrożenia egzekucją komorniczą, odeszła ze spółdzielni, tak, więc jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości otrzymało 4 Spółdzielców.                                                           

Zakupione sprzęty: multimedialny, koncertowy oraz specjalistyczny do prac stolarskich i porządkowych służą do prowadzenia warsztatów artystycznych i muzycznych, usług koncertowych i dokumentacyjnych, pokazów multimedialnych, usług plastycznych (m.in. wykonywanie blejtramów, płytek linorytniczych), do prowadzenia galerii internetowej.  Realizowana jest stała usługa sprzątająca biura poselskiego. Spółdzielnia w swojej siedzibie prowadzi galerię sztuki, wynajęła też od miasta wyspę na Wiśle, gdzie organizuje warsztaty bębniarskie, koncerty i wystawy plenerowe. 

 

Spółdzielnia Socjalna "Osa"   

Adres korespondencyjny 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 15/17                                             

www.sp-osa.pl      e- mail: spoldzielnia.osa@gmail.com 

Założona przez jedną Uczestniczkę i czterech Uczestników Projektu. Grupowy biznes plan złożony do akceptacji KOW został przygotowany i podpisany przez czterech Uczestników. Piąta założycielka Spółdzielni uczestniczyła w formalnym założeniu spółdzielni, ale nie w praktycznych działaniach, także frekwencja podczas zajęć etapu I nie kwalifikowała Uczestniczki do otrzymania dotacji. Otrzymana przez czterech Uczestników Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna pozwoliła na zakup, zgodnego z norami UE, wysokiej klasy profesjonalnego sprzętu do wykonywania prac na wysokościach. 

Działalność gospodarcza Spółdzielni rozpoczęta została od realizacji zewnętrznej usługi remontowej. Równocześnie poszukiwany był lokal na założenie hostelu. Jednakże wielomiesięczne niepowodzenie w wynajmie lokalu spowodowały zmiany w biznesplanie Spółdzielców.  Wobec braku możliwości szybkiego wynajmu kolejnego lokalu na hostel lub na działalność cateringową Uczestnicy po analizie rynku podjęli decyzję o poszerzeniu działalności w formie usług remontowych o prace na wysokości i w zw. z tym rezygnację z wynajęcia lokalu. Zmodyfikowany biznesplan został zaakceptowany przez KOW. Spółdzielcy odbyli kurs uprawniający do prac na wysokościach (sfinansowany ze środków własnych), pozyskali zlecenia na remont z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i realizują intensywną promocję usług. 

Kreator stron internetowych - strona bez programowania